تنظيم كردن طول مدت و فشار عمليات چكانش يكى از مهارت هايى است كه به سختى و با تمرين زياد حاصل مى شود، اما با يادگرفتن آن ميتوان كنترل فرآيند عصاره گيرى از يك قهوه بلند اسپرسو را به دست گرفت .