در برويينگ هايي به مانند فرنچ پرس ،كه قهوه در آب غوطه ور است ،فاين بودن آسياب فقط در سرعت عصاره گيرى تاثير گذار است ،به اين دليل كه مدت زمان تماس آب و قهوه به فردى وابسته است كه پيشتون را مى فشارد .