اگر آسياب قهوه ترك در درجه صحيح نباشد ، بيشتر قهوه در پايين جزوه ميماند ،اما به راحتى اگر ظرف آسيب ديده باشد به سر ظرف سرازير ميشود ،كه نتيجه آن قهوه اى غليظ و اوور است كه تركها آنرا با شكر و اضافه كننده عطر و طعم قابل مصرف ميكنند .